NorthMarq arranged the sales for the Vineyard Portfolio in San Antonio, Texas

Thanks to our NorthMarq partners in San Antonio, TX [...]